Lady in black

Model: Lera WOW Models Make up: Valeriya Vasylkova Style: Novitska Natalya Hair: Maria Tsygylyk Dress: Suyzanna Slastion Design Photo: Jaroslav Monchak

Back to Top