brown #485

Model: Victoria Zhuzha Make up: Liliana Ravrukh The Brow Bar Lviv Style: Nataliya Novitska Ph: Jaroslav Monchak

Back to Top